Tag Archives: teknologi

Det store teknologiparadokset

Det er mye fokus på hvordan ny teknologi vil føre til store samfunnsendringer, samtidig som produktivitetsveksten stagnerer i mange land. Hva kan dette produktivitetsparadokset fortelle oss om fremtidig økonomisk vekst? Det har de siste årene vært økende fokus på hvordan digitalisering, automatisering og roboters inntog i næringslivet vil endre økonomien… Read more »

Klimaendringer og økonomisk politikk

Tiltak for å motvirke klimaendringene kan betraktes som miljøinvesteringer. En god klimapolitikk må avveie dagens kostnader mot fremtidige miljøgevinster, hvilket avhenger kritisk av hvordan man diskonterer fremtiden. En effektiv virkemiddelbruk bygger på markedsbaserte løsninger, der det etableres en pris på miljøgoder. De siste ukene har vært preget av flere naturkatastrofer. Nylig feide orkanen… Read more »

Produktive myter om konkurranseevne og omstilling

Den offentlige debatten preges av mange feiloppfatninger rundt sammenhengen mellom produktivitet, konkurranseevne og omstilling. Dette er særlig relevant i dagens situasjon, der kombinasjonen av lave råoljepriser og et stort fokus på ny teknologi har fått mange til å hevde at Norge må styrke sin konkurransekraft for å sikre fremtidens velstandsnivå…. Read more »

Er Bitcoin fremtiden eller en digital pengeboble?

Det får mye oppmerksomhet at den digitale pengeenheten Bitcoin har steget kraftig i verdi den senere tid og viser klare tendenser til en boble. Dette innlegget drøfter hvorfor slike kryptovalutaer ikke kan fylle rollen som penger i sin nåværende form, men likevel bane vei for fremtidens betalingssystemer. Prisen på Bitcoin, en ny type elektroniske penger,… Read more »

Global handelsbrems

Donald Trump vil sette Amerika først, men også i andre land er det økende politisk oppslutning om partier som vil føre en mer proteksjonistisk politikk. I en verdensøkonomi som er mer integrert enn noen gang, med multinasjonale selskaper og globale verdikjeder, vil en slik utvikling føre til lavere økonomisk vekst… Read more »

E-penger

Den svenske sentralbanken skal utrede muligheten for å innføre elektroniske kroner som et alternativ til dagens sedler og mynt. Det er gode grunner til å sikre husholdninger og næringsliv fortsatt tilgang på sentralbankpenger. Pengenes historie handler om hvordan betalingsmidlene i samfunnet har gått fra det konkrete til det abstrakte. Først… Read more »

Borgerlønn i en teknologisk fremtid

Fremveksten av ny teknologi og en svak verdensøkonomi gjør at mange er usikre på fremtiden. Dette har gitt ny grobunn for et gammelt forslag om å innføre allmenn borgerlønn. Det er vanskelig å se inn i fremtiden. Historien gjentar seg, men tar også en helt ny form. Selv om teknologiske fremskritt historisk… Read more »

Entreprenørskap og omstilling

Det er tegn på økende norsk gründervirksomhet. Dette er positivt, siden entreprenørskap, innovasjon og omstilling er viktig for produktivitet og levestandard. Trolig bidrar offentlige støtteordninger, en høyere arbeidsledighet og et større fokus på gründere i media og den politiske debatten til denne utviklingen. I en artikkel i DN sin nettutgave kan… Read more »

Det høye norske prisnivået

Alle vet at det er dyrt i Norge. Hovedforklaringen er høy produktivitet i konkurranseutsatt sektor som gir et høyt lønnsnivå i hele økonomien. I tillegg blir kronen sterk. Denne effekten har blitt forsterket av oljerikdommen. Den lave oljeprisen bidrar til at prisforskjellene ovenfor utlandet nå avtar. Et spørsmål mange nordmenn på ferie i… Read more »