Tag Archives: skattepolitikk

Børsoppgang, risikofaktorer og amerikanske skattekutt

Aksjemarkedene stiger mot ny «all-time high». Investorene har så langt vært relativt immune mot et bredt spekter av risikofaktorer og synes isteden å fokusere på gode økonomiske nøkkeltall og forhold som dereguleringer og skattereform i USA. Alle vet at aksjemarkedene svinger over tid. Nylig ble man minnet om at det er… Read more »

Kommentarer til statsbudsjettet for 2018

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 innebærer en tilnærmet nøytral finanspolitikk i en situasjon der norsk økonomi er i bedring. Fortsatt slakk i økonomien og lav inflasjon tilsier at finanspolitikken kunne vært noe mer ekspansiv. I årene fremover reduseres handlingsrommet i budsjettpolitikken. For å møte presset på offentlige finanser kreves det reformer… Read more »

Klimaendringer og økonomisk politikk

Tiltak for å motvirke klimaendringene kan betraktes som miljøinvesteringer. En god klimapolitikk må avveie dagens kostnader mot fremtidige miljøgevinster, hvilket avhenger kritisk av hvordan man diskonterer fremtiden. En effektiv virkemiddelbruk bygger på markedsbaserte løsninger, der det etableres en pris på miljøgoder. De siste ukene har vært preget av flere naturkatastrofer. Nylig feide orkanen… Read more »

Dynamiske skatteeffekter

Som i tidligere valgkamper har begrepet «dynamisk skattepolitikk» dukket opp i den politiske debatten. Med «dynamiske skatteeffekter» mener man gjerne de virkningene endringer i skatter og avgifter har på produksjonspotensialet og vekstevnen i norsk økonomi. Slike tilbudssideeffekter skiller seg fra de mer kortsiktige konjunkturvirkningene som finanspolitikken kan ha gjennom å påvirke aggregert… Read more »

Effektene av formuesskatt

Formuesskatten får mye oppmerksomhet nå i valgkampen. Dette innlegger ser nærmere på virkningen av formuesskatt innenfor rammene av økonomisk teori. NHO viser til en ny undersøkelse der 90 prosent av de spurte bedriftseiere mener at formuesskatten bør fjernes. Disse svarer også positivt på spørsmål om dette vil føre til flere… Read more »

Vridde skatteeffekter

Et forhold som får lite oppmerksomhet i skattedebatten er de negative vridningseffektene skattereglene har på arbeidstilbudet og sparingen i norsk økonomi. Selv om de såkalte skattekilene er noe redusert de siste årene, fører kombinasjonen av lave realrenter og skattlegging av nominelle finansinntekter til en indirekte formueskatt som svekker insentivene til… Read more »

Skattelettelser, arbeidsplasser og valgkamp

LO hevder at regjeringens skattereduksjoner kunne gitt 27.600 flere jobber hvis pengene isteden hadde gått til offentlig forbruk. Dette innlegget diskuterer effekten av skattenedsettelser i forhold til den aktuelle konjunktursituasjonen og det langsiktige produksjonspotensialet i norsk økonomi. I en artikkel i gårsdagens VG hevder LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen at regjeringens… Read more »

Norges langsiktige utfordringer

Regjeringen la nylig frem perspektivmeldingen, som drøfter utfordringene for norsk økonomi og statsfinanser i tiårene som kommer. Dette innlegget argumenterer for at verken et økt skattetrykk eller høyere produktivitetsvekst i privat sektor vil løse det langsiktige innstramningsbehovet over de offentlige budsjettene. Over tid er det nødvendig å gjennomføre strukturreformer som… Read more »

Julehandelens betydning for norsk økonomi

Julen nærmer seg og julegavehandelen er i full sving. Dette innlegget drøfter hvorfor noe mindre julegavehandel kan ha positive effekter for samfunnsøkonomien. Som alltid er det diskusjoner i media rundt julehandelen. Noen oppfordrer til mer juleshopping for å trygge butikkarbeidsplasser, mens andre vil ha mindre gavedryss av hensyn til miljøet. Mange… Read more »

Statsbudsjettet, skatter og fremtiden

Det er mye fokus på regjeringens oljepengebruk i forslaget til neste års statsbudsjett. På sikt har Norge et klart innstrammingsbehov i finanspolitikken, som følge av økende forpliktelser knyttet til alders- og uførepensjoner i folketrygden. Samtidig kan fremtidige skatteøkninger ha negative effekter på vekstevnen i økonomien. En for raskt innstramming kan… Read more »