Tag Archives: realboligpris

Boligprisfallet og konjunkturutsiktene

Boligprisene i Norge fortsetter å falle gradvis fra et høyt nivå. Utviklingen i boligmarkedet utgjør en nedsiderisiko for norsk økonomi, men inntreffer i en periode der vekstutsiktene er gode. Svekkelsen av kronekursen bidrar til å motvirke effektene av lavere boligpriser og dempe den nedgangen i de nominelle boligprisene som er… Read more »

Et svakere boligmarked

Etter en lang periode med kraftig boligprisvekst er det tegn på at utviklingen er i ferd med å snu. Mens boligprisøkningen dempes av en klar økning i boligtilbudet og strengere krav til boliglån, vil tilpasningen over tid særlig avhenge av «psykologiske ankere» i markedet og renteutviklingen. I dag kom det nye nasjonalregnskapstall… Read more »

Rentebanen og boligmarkedet

Norges Bank varsler at styringsrenten kan ligge nær dagens nivå på 0,5 prosent frem mot 2019. Fallende inflasjon gir likevel en økning i realrenten som forventes å bidra til å bremse boligprisveksten. Denne uken holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Dette var ventet i finansmarkedene og spenningen var derfor… Read more »

Geografiske boligpriser

Den sterke boligprisveksten fortsetter. En prisgalopp i Oslo trekker opp landsgjennomsnittet. Det er flere historiske eksempler på at kraftig boligprisoppgang i Oslo har blitt etterfulgt av store og langvarige fall. Internasjonalt bidrar et globalt spareoverskudd til at boligprisene har blitt mer volatile i enkelte storbyer. Den kraftige boligprisveksten tiltok ytterligere i desember. Spesielt… Read more »

Tilbakeblikk på 2016 og utsikter for 2017

I 2016 har en todelt norsk økonomi gått på lavgir mens boligprisene har steget kraftig. Verdensøkonomien preges av ubalanser og usikkerhet. Dette innlegget reflekterer rundt året som har gått og de økonomiske utsiktene for 2017. Norsk økonomi har vist klare tegn til stabilisering i 2016. Smitteeffektene fra oljenedgangen over på… Read more »

Å stagge boligboblen

Regjeringen vurderer tiltak som kan bremse den kraftige boligprisveksten i Norge. I en situasjon der realboligprisene allerede har kommet opp på et svært høyt nivå, boligbyggingen tiltar og rentebunnen kan være nådd, bør myndighetene trå varsomt. Siden psykologi spiller en avgjørende rolle i prisdannelsen, vet man ikke hvor vippepunktet befinner seg. Regjeringen… Read more »

Norges Bank lener seg mot vinden

Norges Bank har lagt frem ny Pengepolitiske Rapport. Her signaliseres det at rentebunnen kan være nådd for denne gang. Prognosene for inflasjon og ressursutnyttelsen i norsk økonomi tilsier en lavere rentebane. Norges Bank legger imidlertid vekt på at pengepolitikken skal være «robust» – i betydningen å ta hensyn til risikoen… Read more »

Tiltak mot boligprisveksten

Stadig flere uttrykker bekymring for utviklingen i boligprisene. Dette har skapt en debatt om hvorvidt situasjonen bør møtes ved tiltak som øker tilbudet av nye boliger eller ved å stramme inn på kredittilgengeligheten. Finanstilsynet har kommet med forslag til innstramninger i boliglånsreglene som skal dempe veksten i husholdningsgjelden. Hvis det er spekulasjonstendenser… Read more »