Tag Archives: produktivitet

Det store teknologiparadokset

Det er mye fokus på hvordan ny teknologi vil føre til store samfunnsendringer, samtidig som produktivitetsveksten stagnerer i mange land. Hva kan dette produktivitetsparadokset fortelle oss om fremtidig økonomisk vekst? Det har de siste årene vært økende fokus på hvordan digitalisering, automatisering og roboters inntog i næringslivet vil endre økonomien… Read more »

Storbritannias utfordringer

Det er 500 dager siden Storbritannia stemte for å forlate EU. Brexit- forhandlingene er i gang, men foreløpig er det flere ubesvarte spørsmål enn svar. Denne usikkerheten har negative effekter på tilbud- og etterspørselssiden i britisk økonomi. Samtidig har produktivitetsveksten i Storbritannia stagnert gjennom lang tid. Denne uken økte Bank… Read more »

Betraktninger rundt de norske lønnsoppgjørene

I uken som gikk ble det markert at det er 50 år siden opprettelsen av teknisk beregningsutvalg, som spiller en viktig funksjon i de sentrale lønnsoppgjørene i Norge. Dette innlegget drøfter lønnsoppgjørenes betydning for norsk økonomi. I Norge har inntektspolitikken blitt tillagt en langt viktigere rolle enn i de fleste… Read more »

Hvordan fremme økonomisk vekst?

Den offentlige debatten i Norge handler lite om det som betyr mest for vår levestandard på lang sikt, nemlig økonomisk vekst. Dette innlegget ser nærmere på hva som bestemmer et lands langsiktige økonomiske vekst og noen politikkområder som kan bidra til å fremme denne. Norge er et rikt land, men… Read more »

Produktive myter om konkurranseevne og omstilling

Den offentlige debatten preges av mange feiloppfatninger rundt sammenhengen mellom produktivitet, konkurranseevne og omstilling. Dette er særlig relevant i dagens situasjon, der kombinasjonen av lave råoljepriser og et stort fokus på ny teknologi har fått mange til å hevde at Norge må styrke sin konkurransekraft for å sikre fremtidens velstandsnivå…. Read more »

Norges langsiktige utfordringer

Regjeringen la nylig frem perspektivmeldingen, som drøfter utfordringene for norsk økonomi og statsfinanser i tiårene som kommer. Dette innlegget argumenterer for at verken et økt skattetrykk eller høyere produktivitetsvekst i privat sektor vil løse det langsiktige innstramningsbehovet over de offentlige budsjettene. Over tid er det nødvendig å gjennomføre strukturreformer som… Read more »

Industrisysselsetting og økonomisk vekst

Dette innlegget ser nærmere på forholdet mellom industrisysselsetting og økonomisk vekst de siste tiårene, og stiller spørsmålet om en stadig større andel sysselsatte i næringer der potensiale for produktivitetsvekst er begrenset, kan forklare tendensen til lavere økonomisk vekst. På lang sikt avhenger utviklingen i vår levestandard særlig av produktivitetsveksten, dvs…. Read more »

Usikkerhet og idétørke

Dette innlegget drøfter den svake veksten i verdensøkonomien i årene etter finanskrisen. Det argumenters for at uvanlig stor usikkerhet og idétørke, begge knyttet til utviklingen i ny teknologi, kan ha bidratt til å begrense den økonomiske fremgangen. Økonomisk vekst, i betydning økt produksjon per sysselsatt, er på lang sikt i hovedsak… Read more »

Amerikanske jobber og produktivitet

De svake amerikanske sysselsettingsdataene som ble publisert forrige fredag har fått mye oppmerksomhet. Finansmarkedene reagerte negativt og Federal Reserve antyder at den neste renteøkningen vil avvente til mer positive data kommer på bordet. Samtidig kom det tall i dag som viser at amerikansk arbeidskraftproduktivitet fortsetter å utvikle seg svakt. Et… Read more »