Tag Archives: olje

Et midlertidig oljeprishopp?

Råoljeprisene har steget markert den senere tid. Markedssentimentet virker mer optimistisk enn på lenge, men oppgangen er sårbar. Dette innlegget ser nærmere på utviklingen i oljemarkedet og diskuterer forhold som kan prege prisutviklingen fremover. Råoljeprisene har steget med 15 prosent den siste måneden. Benchmarkprisen Brent Blend ligger nå litt under… Read more »

Kommentarer til statsbudsjettet for 2018

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 innebærer en tilnærmet nøytral finanspolitikk i en situasjon der norsk økonomi er i bedring. Fortsatt slakk i økonomien og lav inflasjon tilsier at finanspolitikken kunne vært noe mer ekspansiv. I årene fremover reduseres handlingsrommet i budsjettpolitikken. For å møte presset på offentlige finanser kreves det reformer… Read more »

Argumenter for høy oljepengebruk

Til stadighet hører man i den offentlige debatten at Norge bruker for mye oljepenger. Dette innlegget argumenterer for at en ekspansiv finanspolitikk har vært helt nødvendig som følge av utviklingen i verdensøkonomien og oljeprisfallet. I valgkampen har regjeringen blitt kritisert for å bruke for mye oljepenger, og i gårsdagens VG hevder… Read more »

Oslo Børs og oljeprisen

Det norske aksjemarkedet regnes som relativt oljeavhengig, men de siste årene har sammenhengen mellom råoljeprisen og kursutviklingen på Oslo Børs blitt mindre entydig. Hva kan ligge bak denne utviklingen? Finanspressen fokuserer mye på hvordan bevegelser i råoljeprisen påvirker utviklingen i hovedindeksen på Oslo Børs. Eksempelvis kunne man på tirsdag lese… Read more »

Revidert nasjonalbudsjett, oljepris og kronekurs

Det er fornuftig å fortsatt stimulere norsk økonomi gjennom finanspolitikken, slik regjeringen legger opp til i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Fremover må likevel politikerne legge til grunn at oljeprisen kan holde seg lav som følge av omveltninger i oljemarkedet. Den norske kronen har svekket seg kraftig de siste årene, noe som letter… Read more »

Handlingsregelen og oljefondsavkastning

Regjeringen foreslår å øke aksjeandelen i oljefondet og nedjustere den forventede realavkastningen fra fondskapitalen som ligger til grunn for bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet. Dette innlegget drøfter en slik justering av kapitalforvaltningen og handlingsregelen. Bare timer før sentralbanksjefen skulle holde sin tradisjonsrike årstale i Speilsalen i Norges Bank, innkalte statsminister… Read more »

En nødvendig oljepengebruk

Bruken av oljepenger i statsbudsjettet for 2017 har fått kritikk fra mange hold. Dette innlegget argumenterer for at dagens oljepengebruk er nødvendig. Behovet for langsiktig innstramminger i finanspolitikken og omstillinger av næringsstrukturen til lavere oljeaktivitet er ikke gode argumenter for å kutte oljepengebruken på kort sikt. Flere medier kunne i går melde… Read more »

Statsbudsjettet, skatter og fremtiden

Det er mye fokus på regjeringens oljepengebruk i forslaget til neste års statsbudsjett. På sikt har Norge et klart innstrammingsbehov i finanspolitikken, som følge av økende forpliktelser knyttet til alders- og uførepensjoner i folketrygden. Samtidig kan fremtidige skatteøkninger ha negative effekter på vekstevnen i økonomien. En for raskt innstramming kan… Read more »

Oljefondets rolle – del 2

Oljefondet og handlingsregelen gir viktige bidrag til makroøkonomisk stabilitet og velferd. Dette skjer gjennom å forankre forventningene til fremtidig oljepengebruk, men også ved å gi et «institusjonelt svar» på risikoen for at oljeinntektene skal føre til overdreven avindustralisering («hollandsk syke») og lav økonomisk vekst («rikdommens forbannelse»). Dette er det andre… Read more »