Tag Archives: konjunkturer

Hvordan går omstillingen av Norge?

Behovet for omstilling av næringslivet i møte med lavere oljeaktivitet og ny teknologi har fått mye oppmerksomhet i den offentlige debatten. Norsk økonomi er i kontinuerlig endring. Det er imidlertid lite som tyder på at det pågående konjunkturoppsvinget faller sammen med store strukturendringer i økonomien. Et høyt kostnadsnivå kombinert med… Read more »

Et kjøligere boligmarked

I fjor trodde mange at boligprisene skulle vokse inn i himmelen, men det siste halvåret har man sett et kraftig temperaturomslag i boligmarkedet. En høy gjeldsbelastning blant husholdningene gjør norsk økonomi sårbar for fallende boligpriser. De siste boligpristallene fra statistisk sentralbyrå (SSB) viste en sesongjustert nedgang på 1 prosent i tredje kvartal… Read more »

Fra oljebrems til boligbrems?

Etter flere år med svak vekst i norsk økonomi og økende arbeidsledighet er konjunkturbildet i bedring. Det er likevel en nedsiderisiko knyttet til boligmarkedet. Med ledig produksjonskapasitet i mange næringer, er det etterspørselen etter varer og tjenester som bestemmer aktivitetsnivået i norsk økonomi på kort sikt. De foreløpige nasjonalregnskapstallene fra 1…. Read more »