Tag Archives: handlingsregelen

Kommentarer til statsbudsjettet for 2018

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 innebærer en tilnærmet nøytral finanspolitikk i en situasjon der norsk økonomi er i bedring. Fortsatt slakk i økonomien og lav inflasjon tilsier at finanspolitikken kunne vært noe mer ekspansiv. I årene fremover reduseres handlingsrommet i budsjettpolitikken. For å møte presset på offentlige finanser kreves det reformer… Read more »

Revidert nasjonalbudsjett, oljepris og kronekurs

Det er fornuftig å fortsatt stimulere norsk økonomi gjennom finanspolitikken, slik regjeringen legger opp til i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Fremover må likevel politikerne legge til grunn at oljeprisen kan holde seg lav som følge av omveltninger i oljemarkedet. Den norske kronen har svekket seg kraftig de siste årene, noe som letter… Read more »

Vridde skatteeffekter

Et forhold som får lite oppmerksomhet i skattedebatten er de negative vridningseffektene skattereglene har på arbeidstilbudet og sparingen i norsk økonomi. Selv om de såkalte skattekilene er noe redusert de siste årene, fører kombinasjonen av lave realrenter og skattlegging av nominelle finansinntekter til en indirekte formueskatt som svekker insentivene til… Read more »

Bør inflasjonsmålet senkes?

Norge har et høyere inflasjonsmål enn de fleste sammenlignbare land. Dette innlegget argumenterer for at målet ikke bør endres og ser på virkningene av et lavere inflasjonsmål for pengepolitikken. I forbindelse med at et regjeringsoppnevnt utvalg i april skal legge frem forslag til justeringer i sentralbankloven og styringen i Norges… Read more »

Handlingsregelen og oljefondsavkastning

Regjeringen foreslår å øke aksjeandelen i oljefondet og nedjustere den forventede realavkastningen fra fondskapitalen som ligger til grunn for bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet. Dette innlegget drøfter en slik justering av kapitalforvaltningen og handlingsregelen. Bare timer før sentralbanksjefen skulle holde sin tradisjonsrike årstale i Speilsalen i Norges Bank, innkalte statsminister… Read more »

Oljefondets rolle – del 2

Oljefondet og handlingsregelen gir viktige bidrag til makroøkonomisk stabilitet og velferd. Dette skjer gjennom å forankre forventningene til fremtidig oljepengebruk, men også ved å gi et «institusjonelt svar» på risikoen for at oljeinntektene skal føre til overdreven avindustralisering («hollandsk syke») og lav økonomisk vekst («rikdommens forbannelse»). Dette er det andre… Read more »

Oljefondets rolle

Dette er det første av to innlegg der søkelyset rettes mot oljefondet og dets betydning for norsk økonomi. Oljefondet og handlingsregelen innebærer at staten sparer opptjente petroleumsinntekter og fordeler bruken av disse over en lang tidsperiode. Dette bidrar til å redusere det fremtidige innstramningsbehovet i finanspolitikken, samt å verne norsk… Read more »

Revidert budsjett

Regjeringen har lagt frem revidert nasjonalbudsjett. Oljepengebruken øker med rundt 10 milliarder kroner, og forventes å gi et ekstra vekstbidrag på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med det budsjettet som ble vedtatt i høst. Finanspolitikken gir nå betydelig stimulans av økonomien. Dette gir isolert sett lavere arbeidsledighet og reduserer sannsynligheten for at… Read more »

Møt oljekrisen med oljepenger!

På sikt må Norge tilpasse seg lavere oljepriser. Oljefondet i kombinasjon med handlingsregelen begrenser omstillingsbehovet. Samtidig innebærer en pengepolitikk med inflasjonsmål og flytende kronekurs at aktiviteten kan holdes oppe og omstillingskostnadene reduseres. Når renten nærmer seg null er det imidlertid en risiko for at smitteeffektene fra oljesektoren til resten av… Read more »