Tag Archives: finansiell stabilitet

Et kjøligere boligmarked

I fjor trodde mange at boligprisene skulle vokse inn i himmelen, men det siste halvåret har man sett et kraftig temperaturomslag i boligmarkedet. En høy gjeldsbelastning blant husholdningene gjør norsk økonomi sårbar for fallende boligpriser. De siste boligpristallene fra statistisk sentralbyrå (SSB) viste en sesongjustert nedgang på 1 prosent i tredje kvartal… Read more »

Norsk økonomi og renteutsiktene – forventninger og alternative scenarioer

Norges Bank la denne uken frem ny pengepolitiske rapport, med vurderinger av norsk økonomi, pengepolitikken og finansiell stabilitet. Aktivitetsnivået og ressursutnyttelsen i økonomien vil stige i årene fremover, men inflasjonen når ikke opp til målet på 2,5 prosent. Rentenivået forventes å bare øke forsiktig. Det kan ha negative konsekvenser å underskyte inflasjonsmålet… Read more »

Fryktløse investorer?

Stigende aksjekurser har den senere tid falt sammen med lave mål på volatilitet eller usikkerhet i markedet. Er dette en indikasjon på lyse fremtidsutsikter eller en overdreven optimisme med påfølgende nedsiderisiko for aksjemarkedet? I USA nådde indeksene S&P-500 og NASDAQ nylig «all-time high», samtidig som det får oppmerksomhet at markedsmål… Read more »

Prisen for lav inflasjon: et modellperspektiv

Inflasjonen i Norge ligger an til å bli langt lavere enn inflasjonsmålet til Norges Bank på 2,5 prosent de neste årene. Er inflasjonsmålet troverdig vil en inflasjon som systematisk underskyter målet gi høyere arbeidsledighet. Faller inflasjonsforventningene kan dette også bidra til finansiell ustabilitet. For å klargjøre dette poenget kan det være nyttig… Read more »

Rentebanen og boligmarkedet

Norges Bank varsler at styringsrenten kan ligge nær dagens nivå på 0,5 prosent frem mot 2019. Fallende inflasjon gir likevel en økning i realrenten som forventes å bidra til å bremse boligprisveksten. Denne uken holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Dette var ventet i finansmarkedene og spenningen var derfor… Read more »

Bokomtale av «Irrational Exuberance»

De globale finans- og eiendomsmarkedene har de siste 150 årene vært preget av en serie spekulative bobler, og det kan synes å være en tendens til at disse inntreffer stadig oftere. Nobelprisvinner i økonomi Robert Shillers bok «Irrational Exuberance» gjør et forsøk på å systematisk gjennomgå de ulike mekanismene som… Read more »

Bokomtale av «The Man who knew: The life and times of Alan Greenspan»

Boken «The Man Who Knew: The Life and Times of Alan Greenspan» forteller historien om en av de mest innflytelsesrike personene i nyere økonomisk historie. Sebastian Mallabys biografi om Alan Greenspan (The Man Who Knew: The Life and Times of Alan Greenspan) er en fascinerende bok om livet til verdens mest… Read more »

Å stagge boligboblen

Regjeringen vurderer tiltak som kan bremse den kraftige boligprisveksten i Norge. I en situasjon der realboligprisene allerede har kommet opp på et svært høyt nivå, boligbyggingen tiltar og rentebunnen kan være nådd, bør myndighetene trå varsomt. Siden psykologi spiller en avgjørende rolle i prisdannelsen, vet man ikke hvor vippepunktet befinner seg. Regjeringen… Read more »

E-penger

Den svenske sentralbanken skal utrede muligheten for å innføre elektroniske kroner som et alternativ til dagens sedler og mynt. Det er gode grunner til å sikre husholdninger og næringsliv fortsatt tilgang på sentralbankpenger. Pengenes historie handler om hvordan betalingsmidlene i samfunnet har gått fra det konkrete til det abstrakte. Først… Read more »