Tag Archives: boligprisboble

Boligmarkedet på vippen

Boligprisveksten i Norge fortsetter å avta, men det er usikkerhet knyttet til metodene for å måle prisutviklingen på kort sikt. Skal man oppnå en gradvis rebalansering av boligmarkedet, krever dette en god dose flaks ispedd god økonomisk politikk. Få økonomiske nøkkeltall får mer oppmerksomhet for tiden en de månedlige boligpristallene… Read more »

Boligpriser og psykologiske ankere

En ekspansjon på tilbudssiden bidrar nå til å motvirke de siste års prispress på boliger. Hvor mye realboligprisene kommer ned, og hvorvidt denne tendensen vil bli avbrutt av perioder med ny prisoppgang, avhenger kritisk av om vi får et brudd i boligmarkedets «psykologiske ankere». I juli falt boligprisene i Norge med… Read more »

Et svakere boligmarked

Etter en lang periode med kraftig boligprisvekst er det tegn på at utviklingen er i ferd med å snu. Mens boligprisøkningen dempes av en klar økning i boligtilbudet og strengere krav til boliglån, vil tilpasningen over tid særlig avhenge av «psykologiske ankere» i markedet og renteutviklingen. I dag kom det nye nasjonalregnskapstall… Read more »

Bokomtale av «Irrational Exuberance»

De globale finans- og eiendomsmarkedene har de siste 150 årene vært preget av en serie spekulative bobler, og det kan synes å være en tendens til at disse inntreffer stadig oftere. Nobelprisvinner i økonomi Robert Shillers bok «Irrational Exuberance» gjør et forsøk på å systematisk gjennomgå de ulike mekanismene som… Read more »

Bokomtale av «The Man who knew: The life and times of Alan Greenspan»

Boken «The Man Who Knew: The Life and Times of Alan Greenspan» forteller historien om en av de mest innflytelsesrike personene i nyere økonomisk historie. Sebastian Mallabys biografi om Alan Greenspan (The Man Who Knew: The Life and Times of Alan Greenspan) er en fascinerende bok om livet til verdens mest… Read more »

Geografiske boligpriser

Den sterke boligprisveksten fortsetter. En prisgalopp i Oslo trekker opp landsgjennomsnittet. Det er flere historiske eksempler på at kraftig boligprisoppgang i Oslo har blitt etterfulgt av store og langvarige fall. Internasjonalt bidrar et globalt spareoverskudd til at boligprisene har blitt mer volatile i enkelte storbyer. Den kraftige boligprisveksten tiltok ytterligere i desember. Spesielt… Read more »

Å stagge boligboblen

Regjeringen vurderer tiltak som kan bremse den kraftige boligprisveksten i Norge. I en situasjon der realboligprisene allerede har kommet opp på et svært høyt nivå, boligbyggingen tiltar og rentebunnen kan være nådd, bør myndighetene trå varsomt. Siden psykologi spiller en avgjørende rolle i prisdannelsen, vet man ikke hvor vippepunktet befinner seg. Regjeringen… Read more »

Norges Bank lener seg mot vinden

Norges Bank har lagt frem ny Pengepolitiske Rapport. Her signaliseres det at rentebunnen kan være nådd for denne gang. Prognosene for inflasjon og ressursutnyttelsen i norsk økonomi tilsier en lavere rentebane. Norges Bank legger imidlertid vekt på at pengepolitikken skal være «robust» – i betydningen å ta hensyn til risikoen… Read more »

Tiltak mot boligprisveksten

Stadig flere uttrykker bekymring for utviklingen i boligprisene. Dette har skapt en debatt om hvorvidt situasjonen bør møtes ved tiltak som øker tilbudet av nye boliger eller ved å stramme inn på kredittilgengeligheten. Finanstilsynet har kommet med forslag til innstramninger i boliglånsreglene som skal dempe veksten i husholdningsgjelden. Hvis det er spekulasjonstendenser… Read more »