Tag Archives: aksjer

Gir renteoppgang børsfall?

Dette innlegget forklarer hvorfor det ikke finnes en enkel sammenheng mellom rentenivået og utviklingen i aksjemarkedet. Tiårsrenten på amerikanske statslån har steget med rundt 87 basispunkter siden september i fjor. Også internasjonalt er forventningene til fremtidige rentenivåer på vei opp. Det amerikanske aksjemarkedet falt mot slutten av uken, på det… Read more »

Børsoppgang, risikofaktorer og amerikanske skattekutt

Aksjemarkedene stiger mot ny «all-time high». Investorene har så langt vært relativt immune mot et bredt spekter av risikofaktorer og synes isteden å fokusere på gode økonomiske nøkkeltall og forhold som dereguleringer og skattereform i USA. Alle vet at aksjemarkedene svinger over tid. Nylig ble man minnet om at det er… Read more »

Fryktløse investorer?

Stigende aksjekurser har den senere tid falt sammen med lave mål på volatilitet eller usikkerhet i markedet. Er dette en indikasjon på lyse fremtidsutsikter eller en overdreven optimisme med påfølgende nedsiderisiko for aksjemarkedet? I USA nådde indeksene S&P-500 og NASDAQ nylig «all-time high», samtidig som det får oppmerksomhet at markedsmål… Read more »

Oslo Børs og oljeprisen

Det norske aksjemarkedet regnes som relativt oljeavhengig, men de siste årene har sammenhengen mellom råoljeprisen og kursutviklingen på Oslo Børs blitt mindre entydig. Hva kan ligge bak denne utviklingen? Finanspressen fokuserer mye på hvordan bevegelser i råoljeprisen påvirker utviklingen i hovedindeksen på Oslo Børs. Eksempelvis kunne man på tirsdag lese… Read more »

Bokomtale av «Irrational Exuberance»

De globale finans- og eiendomsmarkedene har de siste 150 årene vært preget av en serie spekulative bobler, og det kan synes å være en tendens til at disse inntreffer stadig oftere. Nobelprisvinner i økonomi Robert Shillers bok «Irrational Exuberance» gjør et forsøk på å systematisk gjennomgå de ulike mekanismene som… Read more »

Handlingsregelen og oljefondsavkastning

Regjeringen foreslår å øke aksjeandelen i oljefondet og nedjustere den forventede realavkastningen fra fondskapitalen som ligger til grunn for bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet. Dette innlegget drøfter en slik justering av kapitalforvaltningen og handlingsregelen. Bare timer før sentralbanksjefen skulle holde sin tradisjonsrike årstale i Speilsalen i Norges Bank, innkalte statsminister… Read more »

Overdreven børsoppgang?

Aksjemarkedet har den senere tid vært preget av stor optimisme. De siste ukene har det vært nye toppnoteringer på børsene. Selv om de nominelle aksjeindeksene har steget betydelig siden årtusenskifte, har realavkastningen fra aksjeinvesteringer vært relativt beskjeden i denne perioden. I likhet med 1999 kan dagens kursutvikling være påvirket av et feiloppfattet paradigmeskifte…. Read more »

Fed og Dow Jones 20000

Den amerikanske sentralbanken har hevet styringsrenten. Dette skjer i en situasjon der USA nærmer seg full sysselsetting og inflasjonen er på vei opp. Den senere tids kraftige stigning i aksjekurser og langsiktige renter kan tolkes som forventninger om høyere økonomisk vekst fremover. Usikkerheten er imidlertid uvanlig stor. Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve… Read more »

Banksektoren og finanskriser

Det reises spørsmål ved om en av Europas største banker,Deutsche Bank, vil klare å innfri et stort erstatningskrav fra amerikanske myndigheter knyttet til bankens rolle i den såkalte «Subprime-krisen». Erfaringene fra finanskrisen i 2007/8 viser at myndighetene i mange land står ovenfor en krevende avveining mellom å stabilisere finansmarkedene i perioder med… Read more »

Aksjer og statsobligasjoner

Normalt vil man forvente at aksjekursene og rentene på statsobligasjoner beveger seg i samme retning. Den senere tid har man sett et klart brudd i dette mønsteret, der aksjemarkedet beveger seg oppover parallelt med at de langsiktige rentenivåene faller mot historiske bunnivåer. I dette innlegget gis noen mulige forklaringer på hva som driver… Read more »