Category Archives: Olje

Et midlertidig oljeprishopp?

Råoljeprisene har steget markert den senere tid. Markedssentimentet virker mer optimistisk enn på lenge, men oppgangen er sårbar. Dette innlegget ser nærmere på utviklingen i oljemarkedet og diskuterer forhold som kan prege prisutviklingen fremover. Råoljeprisene har steget med 15 prosent den siste måneden. Benchmarkprisen Brent Blend ligger nå litt under… Read more »

Argumenter for høy oljepengebruk

Til stadighet hører man i den offentlige debatten at Norge bruker for mye oljepenger. Dette innlegget argumenterer for at en ekspansiv finanspolitikk har vært helt nødvendig som følge av utviklingen i verdensøkonomien og oljeprisfallet. I valgkampen har regjeringen blitt kritisert for å bruke for mye oljepenger, og i gårsdagens VG hevder… Read more »

Oslo Børs og oljeprisen

Det norske aksjemarkedet regnes som relativt oljeavhengig, men de siste årene har sammenhengen mellom råoljeprisen og kursutviklingen på Oslo Børs blitt mindre entydig. Hva kan ligge bak denne utviklingen? Finanspressen fokuserer mye på hvordan bevegelser i råoljeprisen påvirker utviklingen i hovedindeksen på Oslo Børs. Eksempelvis kunne man på tirsdag lese… Read more »

Produktive myter om konkurranseevne og omstilling

Den offentlige debatten preges av mange feiloppfatninger rundt sammenhengen mellom produktivitet, konkurranseevne og omstilling. Dette er særlig relevant i dagens situasjon, der kombinasjonen av lave råoljepriser og et stort fokus på ny teknologi har fått mange til å hevde at Norge må styrke sin konkurransekraft for å sikre fremtidens velstandsnivå…. Read more »

Revidert nasjonalbudsjett, oljepris og kronekurs

Det er fornuftig å fortsatt stimulere norsk økonomi gjennom finanspolitikken, slik regjeringen legger opp til i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Fremover må likevel politikerne legge til grunn at oljeprisen kan holde seg lav som følge av omveltninger i oljemarkedet. Den norske kronen har svekket seg kraftig de siste årene, noe som letter… Read more »

Handlingsregelen og oljefondsavkastning

Regjeringen foreslår å øke aksjeandelen i oljefondet og nedjustere den forventede realavkastningen fra fondskapitalen som ligger til grunn for bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet. Dette innlegget drøfter en slik justering av kapitalforvaltningen og handlingsregelen. Bare timer før sentralbanksjefen skulle holde sin tradisjonsrike årstale i Speilsalen i Norges Bank, innkalte statsminister… Read more »

En nødvendig oljepengebruk

Bruken av oljepenger i statsbudsjettet for 2017 har fått kritikk fra mange hold. Dette innlegget argumenterer for at dagens oljepengebruk er nødvendig. Behovet for langsiktig innstramminger i finanspolitikken og omstillinger av næringsstrukturen til lavere oljeaktivitet er ikke gode argumenter for å kutte oljepengebruken på kort sikt. Flere medier kunne i går melde… Read more »

Vil dollaren bremse oljeoppsvinget?

Oljeprisen stiger betydelig etter at OPEC har annonsert kutt i oljeproduksjonen. Samtidig har dollaren styrket seg etter presidentvalget i USA. Kombinasjonen av en sterk dollar og høye oljepriser er godt nytt norsk økonomi. Siden tidlig på 2000- tallet har man sett tendenser til at lave oljepriser faller sammen med en sterk dollar. Dette… Read more »

Statsbudsjettet, skatter og fremtiden

Det er mye fokus på regjeringens oljepengebruk i forslaget til neste års statsbudsjett. På sikt har Norge et klart innstrammingsbehov i finanspolitikken, som følge av økende forpliktelser knyttet til alders- og uførepensjoner i folketrygden. Samtidig kan fremtidige skatteøkninger ha negative effekter på vekstevnen i økonomien. En for raskt innstramming kan… Read more »