Monthly Archives: september 2016

Banksektoren og finanskriser

Det reises spørsmål ved om en av Europas største banker,Deutsche Bank, vil klare å innfri et stort erstatningskrav fra amerikanske myndigheter knyttet til bankens rolle i den såkalte «Subprime-krisen». Erfaringene fra finanskrisen i 2007/8 viser at myndighetene i mange land står ovenfor en krevende avveining mellom å stabilisere finansmarkedene i perioder med… Read more »

Norges Bank lener seg mot vinden

Norges Bank har lagt frem ny Pengepolitiske Rapport. Her signaliseres det at rentebunnen kan være nådd for denne gang. Prognosene for inflasjon og ressursutnyttelsen i norsk økonomi tilsier en lavere rentebane. Norges Bank legger imidlertid vekt på at pengepolitikken skal være «robust» – i betydningen å ta hensyn til risikoen… Read more »

Pengepolitikk i USA og Japan

Det har det siste døgnet vært avholdt rentemøter i USA og Japan. Mens Federal Reserve fortsetter å signalisere en meget forsiktig renteoppgang, forplikter Bank of Japan seg til økt inflasjon og muligens et snev av «helikopterpenger».  I USA holder sentralbanken, Federal Reserve (Fed), styringsrenten uendret, men signaliserer at renten høyst… Read more »

Tiltak mot boligprisveksten

Stadig flere uttrykker bekymring for utviklingen i boligprisene. Dette har skapt en debatt om hvorvidt situasjonen bør møtes ved tiltak som øker tilbudet av nye boliger eller ved å stramme inn på kredittilgengeligheten. Finanstilsynet har kommet med forslag til innstramninger i boliglånsreglene som skal dempe veksten i husholdningsgjelden. Hvis det er spekulasjonstendenser… Read more »

Offentlig sparing og statlig eierskap

Den norske oljerikdommen fører til stor offentlig sparing. Til tross for at mye av petroleumsformuen er plassert utenlands i oljefondet, har den norske staten betydelige eierandeler på Oslo Børs. Det statlige eierskapet har politiske begrunnelser, men kan bidra til at samfunnets ressurser utnyttes mindre effektivt. Den norske staten har drevet en aktiv sparepolitikk… Read more »