Monthly Archives: august 2016

Norsk økonomi og rentesignaler

Norsk økonomi utvikler seg noe bedre enn ventet. Dette har redusert sannsynligheten for et rentekutt i september. Norges Bank kommuniserer imidlertid for sjeldent med markedsaktørene, noe som bidrar til unødvendig usikkerhet og en mindre effektiv pengepolitikk når den økonomiske utviklingen avviker fra forventningene. Den 22. september er det rentemøte i… Read more »

Amerikanske renter og globale ubalanser

Åtte år etter finanskrisen er styringsrenten i USA fortsatt bare marginalt over nullstreken, til tross for at verdens største økonomi nærmer seg full sysselsetting. En viktig forklaring er et globalt etterspørselsoverskudd etter sikre verdipapirer, som den amerikanske staten har en særlig kapasitet til å tilby. For å utjevne de globale… Read more »

Gullprisen

Etterspørselen etter gull blant private investorer er historisk høy og gullprisen er på vei oppover igjen. I dette innlegget analyseres markedsprisen på gull med utgangspunkt i den klassiske Hotelling-modellen, som sier at prisen på en endelig naturressurs vil stige med realrenten over tid. Dette tilsier at høye gullpriser ikke gjenspeiler… Read more »

Mot et kontantløst samfunn?

Debatten om Norge skal bli verdens første kontaktløse samfunn dukker opp med jevne mellomrom. Dette innlegget ser på noen av argumenter for og imot å avskaffe sedler og mynt. Mens de tyngste argumentene for å avskaffe kontanter knytter seg til svart økonomi og den nominelle nullrentebetingelsen i pengepolitikken, tilsier behovet… Read more »

Norsk inflasjonshopp og renteutsikter

Norsk inflasjon var høy i juli. Løpende inflasjon gir likevel begrenset informasjon om hvordan pengepolitikken bør utformes. Rentesettingen påvirker inflasjonen med et langt og variabelt tidsetterslep. For å få et korrekt bilde av den underliggende inflasjonstrenden, må Norges Bank fokusere på prisindekser som ekskluderer de mest volatile prisene. Samtidig vil… Read more »

Usikkerhet og idétørke

Dette innlegget drøfter den svake veksten i verdensøkonomien i årene etter finanskrisen. Det argumenters for at uvanlig stor usikkerhet og idétørke, begge knyttet til utviklingen i ny teknologi, kan ha bidratt til å begrense den økonomiske fremgangen. Økonomisk vekst, i betydning økt produksjon per sysselsatt, er på lang sikt i hovedsak… Read more »

Grønn skattevri

En omlegging av skattesystemet i grønn retning har igjen dukket opp i den politiske debatten. Dette innlegget ser nærmere på hvordan miljøavgifter kan bidra til et mer velfungerende skattesystem. Siden man i utgangspunktet får mindre av det man skattlegger, kan det være velferdsgevinster knyttet til å vri skattetrykket i en økonomi… Read more »